Biografi Imam Qiraat 7

5.22.2012
Imam Nafi'
Nafi' bin Abdul Rahman bin Abi Nu'aim. Diberi gelaran Abu Ruwaim. Berasal dari Asbahani. Dilahirkan pada sekitar tahun 70 hijrah dan wafat di Madinah pada tahun 169 hijrah.
Dua perawi yang terkenal adalah Qalun (wafat pada 220 hijrah) dan Warsy (wafat pada tahun 197 hijrah)

Imam Ibn Kathir
Abdullah bin Kathir al Makki. Diberi gelaran Abu Ma'bad. Dilahirkan di Makkah pada tahun 45 hijrah. Beliau adalah tabi'in yang pernah berjumpa Abdullah bin Zubair, Abu Ayyub al Ansari dan Anas bin Malik. Wafat pada tahun 120 hijrah.
Dua perawi yang terkenal ialah al Bazzi (wafat pada 250 hijrah) dan Qunbul (wafat pada 291 hijrah)

Abu Amru
Nama beliau ialah Zabban bin al Alaa' bin Ammar al Basri. Lahir di Makkah pada tahun 70 hijrah. Meninggal dunia di Kufah pada 145 hijrah.
Dua perawi yang terkenal adalah al Duri (meninggal pada 246 hijrah) dan al Susi (meninggal pada 261 hijrah)

Ibn Amir
Nama beliau adalah Abdullah bin Amir al Syami al Yahsobi. Merupakan seorang qadhi di Damsyik pada zaman khalifah al Walid Ibn Abdul Malik. Merupakan seorang tabi'in. Dilahirkan pada tahun 21 hijrah dan meninggal dunia pada hari asyura pada tahun 118 hijrah.
Dua perawi yang terkenal adalah Hisyam (meninggal pada 245 hijrah) dan Ibn Zakwan (meninggal pada 224 hijrah)

'Asim
Nama beliau adalah 'Asim bin Abi Najud dan digelar dengan Abu Bakar. Beliau adalah daripada kalangan tabi'in. Meninggal dunia di Kufah pada tahun 127 hijrah.
Dua perawi yang masyhur adalah Syu'bah (wafat pada 193 hijrah) dan Hafs (wafat pada 180 hijrah)

Hamzah
Nama beliau adalah Hamzah bin Habib bin Ummarah al Ziati. Digelar dengan Abu Ummarah. Merupakan seorang ahli perniagaan yang sangat warak dan kuat ibadat. Meningga dunia pada zaman Abi Jaafar al Mansur pada tahun 156 hijrah.
Dua perawi yang masyhur adalah Khalaf (meninggal dunia pada 229 hijrah) dan Khallad.

Kisaie
Nama beliau adalah Ali bin Hamzah. Merupakan seorang pakar ilmu nahu. Digelar dengan kisaie kerana pernah sekali tidak memakai pakaian ihram ketika di Mekah. Meninggal dunia di Ranbawaih pada tahun 189 hijrah.
Dua perawi yang masyhur adalah Abu al Harith dan al Duri.


Comments
0 Comments

0 komentar:

Post a Comment

Apa komen anda